نمونه کارت تبلیغاتی انتخابات

مشخصات کارت ویزیت انتخاباتی:

  • استفاده از تصاویر مربوط به انتخابات مانند پرچم ایران
  • در نظر گرفتم محل شعار انتخاباتی
  • فونت فارسی مناسب
  • رعایت اصول چاپ در طراحی کارت ویزیت