تراکت ماهی فروشی

مجموعه تراکت فروش میگو و ماهی

مشخصات تراکت ماهی فروشی:

  • استفاده از تصاویر ماهی و میگو
  • رعایت اصول طراحی و چاپ
  • فایل PSD